O nas
/uploads/189/MG_9791_1m.jpg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROTUNDA” istnieje od lipca 1992 roku i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067541. Biuro Spółdzielni mieści się we Wrocławiu przy ul. Metalowców 29/100, tel./fax. 71 327-82-57, 71 792-50-83. Organami Spółdzielni są; 1. Walne Zgromadzenie 2. Rada Nadzorcza 3. Zarząd,  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat. Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy. Funkcję Zarządu pełni jednoosobowo Prezes, wybrany i powołany przez Radę Nadzorczą. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROTUNDA” posiada w swoich zasobach budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe: 1. ul. Jedności Narodowej 79-81-83 – 46 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych, 2. ul. Metalowców 29-29A – 81 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe, 3. ul. Żeromskiego 60-62 – 150 lokali mieszkalnych, 10 lokali użytkowych oraz 54 miejsca postojowe w garażu podziemnym wielostanowiskowym . Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROTUNDA” swoją działalność skupia przede wszystkim na utrzymaniu i eksploatowaniu posiadanych zasobów.

Poczta

Adres e-mail nadawcy
Temat
Treść

Przepisz kod z obrazka
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROTUNDA” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Metalowców 29/100 informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych członków Spółdzielni, osób wspólnie zamieszkujących z członkami Spółdzielni, właścicieli lokali oraz osób zamieszkujących w budynkach będących w zasobach Spółdzielni, niezależnie od tytułu prawnego.

Dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Dane będą udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Obowiązek podania przez właściciela, mieszkańca danych osobowych wynika z ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. z późn. zm. oraz innych przepisów szczególnych.  

Aktualności

ostatnio dodane
/uploads/181/stopka_logo.png
/uploads/182/kign-kwadra.jpg